37

Cov neeg phem thiab cov neeg zoo

Davi sau.
  1Koj tsis txhob ntxhov siab
   txog qhov uas neeg ua limhiam,
   tsis txhob khib cov neeg uas ua txhaum.
  2Tsis ntev lawv yuav ploj qhuav tag
   yam li tej nyom,
  thiab qhuav sem zuj zus
   yam li tej nroj tsuag.

  3Cia li tso siab rau Yawmsaub
   thiab ua qhov zoo,
  koj thiaj tau nyob hauv lub tebchaws
   thiab ua lub neej tso siab plhuav.
  4Cia li zoo siab xyiv fab rau hauv Yawmsaub,
   mas nws yuav pub
   tej uas koj lub siab ntshaw rau koj.
  5Cia li muab koj txojkev rau Yawmsaub coj,
   tso siab plhuav rau nws,
   nws yuav ua kom tiav.
  6Nws yuav ua rau koj txojkev ncaj ci kaj lug,
   thiab ua rau koj txojcai ci yam li thaum tav su.

  7Cia li nyob twjywm ntawm Yawmsaub xubntiag
   thiab ua siab ntev tos rawv nws,
  tsis txhob ntxhov siab txog tus uas
   vam meej raws li nws txojkev,
  lossis ntxhov siab txog tus uas
   ua nws tej tswvyim phem tiav.
  8Cia li tswj koj txojkev chim
   thiab tso koj txojkev npau taws tseg.
  Tsis txhob ntxhov siab
   tsam ces muaj uas ua phem lawm xwb.
  9Rau qhov cov neeg limhiam
   yuav raug muab txiav tawm mus,
  tiamsis cov uas tos rawv Yawmsaub
   yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug.

  10Tshuav tsis ntev cov neeg limhiam
   yuav tsis muaj nyob lawm,
  txawm yog nrhiav ntawm
   lawv lub chaw nyob zoo zoo
   los tsis pom lawv nyob qhov ntawd lawm.
  11Tiamsis cov uas txo hwjchim
   yuav tau lub tebchaws ua lawv teej lawv tug,
  thiab lawv yuav zoo siab xyiv fab
   rau qhov uas lawv vam meej nplua mias.
  12Cov neeg limhiam ntaus tswvyim ua phem
   rau tus ncaj ncees,
   thiab zim hniav zog rau nws.
  13Tiamsis tus Tswv thuam luag
   cov neeg limhiam,
  rau qhov nws pom ntsoov
   lawv lub caij lub nyoog tabtom los.
  14Cov neeg limhiam rho ntaj thiab nta hneev,
   txov cov neeg pluag
   thiab cov neeg txom nyem,
  thiab tua cov neeg
   uas ua lub neej ncaj ncees.
  15Lawv rab ntaj yuav rov chob lawv lub siab,
   lawv rab hneev yuav lov.

  16Tej nyuag me me uas tus ncaj ncees muaj,
   kuj zoo dua tej uas cov neeg
   limhiam coob coob muaj nplua mias.
  17Cov neeg limhiam txhais npab yuav lov,
   tiamsis Yawmsaub tuav rawv
   cov uas ncaj ncees.
  18Yawmsaub paub cov uas
   tsis muaj chaw thuam lub caij lub nyoog,
  thiab lawv tej qub txeeg qub teg
   yuav nyob mus ib txhis.
  19Lawv yuav tsis txaj muag
   rau hnub uas muaj xwm txheej phem,
  hnub uas tshaib nqhis
   lawv tseem muaj nplua mias.

  20Tiamsis cov neeg limhiam yuav puam tsuaj.
   Yawmsaub cov yeeb ncuab
   zoo li tej paj zoo nkauj hauv tshav zaub,
  lawv yuav ploj mus,
   lawv ploj mus yam li tej pa ncho.
  21Cov neeg limhiam qev txais kuj tsis them,
   tiamsis cov neeg ncaj ncees
   lub siab dav muab pub dawb.
  22Cov uas Yawmsaub foom koob hmoov rau
   yuav tau lub tebchaws ua lawv tug,
  tiamsis cov uas raug nws foom
   yuav raug muab txiav tawm mus.

  23Yog Yawmsaub txaus siab
   rau tus neeg twg lub neej,
  nws kuj ua rau tus ntawd
   txhais kotaw nyob ruaj.
  24Txawm yog tus ntawd dawm,
   los nws yuav tsis ntog kiag li,
  rau qhov Yawmsaub txhais tes hwj nws lawm.
  25Kuv txeev hluas,
   nimno laus lawm,
  kuv ciav tsis tau pom ib tug ncaj ncees
   raug muab tso tseg,
   lossis pom nws tej tub ki thov khawv.
  26Nws ua siab dav muab pub
   thiab qev txais rau luag,
   thiab nws tej tub ki yog koob hmoov.

  27Cia li khiav txojkev phem
   thiab ua qhov uas zoo,
   mas koj yuav nyob mus ib txhis.
  28Yawmsaub nyiam qhov uas ua ncaj,
   nws yuav tsis tso
   nws cov neeg dawb huv tseg.
  Cov neeg ncaj ncees
   yuav raug muab tsom kwm cia mus ib txhis,
  tiamsis cov neeg limhiam tej tub ki
   yuav raug muab txiav pov tseg.
  29Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws
   ua lawv teej lawv tug,
   thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.

  30Tus ncaj ncees lub qhov ncauj
   nthuav tswvyim tawm los,
   nws tus nplaig hais tej lus raug cai.
  31Nws tus Vajtswv txoj kevcai
   nyob hauv nws lub siab,
   thiab nws txhais kotaw tsis plam.
  32Cov neeg limhiam
   soj nraim tus neeg ncaj ncees,
   thiab nrhiav kev yuav muab nws tua pov tseg.
  33Tiamsis Yawmsaub yuav tsis tso nws tseg
   rau hauv lawv txhais tes,
  lossis cia nws raug txiav txim
   rau thaum tu plaub.
  34Cia li tos rawv Yawmsaub
   thiab tuav rawv nws txojkev,
  mas nws yuav tsa koj
   kom tau lub tebchaws ua koj tug.
  Koj yuav pom cov neeg limhiam
   raug puam tsuaj.

  35Kuv pom ib tug neeg limhiam
   muaj hwjchim quab yuam
   thiab siab yam li tej ntoo ciab hauv Lenpanoo.
  36Kuv hla mus dua ib zaug,
   ua ciav tsis muaj nws lawm,
   kuv nrhiav nws los tsis pom nws lawm.

  37Cia li tshuaj saib
   tus uas tsis muaj chaw thuam,
  thiab ntsia ntsoov tus uas lub siab ncaj,
   vim tus uas nyob siab tus yees muaj caj ces.
  38Tiamsis tus uas fav xeeb
   yuav raug puam tsuaj huvsi.
  Cov uas limhiam caj ces
   yuav raug muab txiav pov tseg.
  39Cov neeg ncaj ncees txojkev dim
   yog los ntawm Yawmsaub los,
  nws yog lawv lub chaw cawm siav
   rau thaum lawv raug ceeblaj.
  40Yawmsaub pab lawv thiab cawm lawv dim,
   nws pab lawv dim cov neeg limhiam.
  Nws cawm lawv dim
   vim lawv los cawm siav rau hauv nws.