138

Ua Vajtswv tsaug

Davi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv ua koj tsaug
   kawg kuv lub siab,
  kuv hu nkauj qhuas koj
   tab meeg ib tsoom timtswv.
  2Kuv pe ncaj tuaj rau koj lub tuam tsev
   uas dawb huv,
  thiab ua tsaug koj lub npe
   vim koj txojkev hlub uas ruaj khov,
   thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau.
  Rau qhov koj txhawb nqa koj lub npe,
   thiab koj tej lus siab dua txhua yam huvsi.
  3Hnub uas kuv hu thov, koj kuj teb kuv,
   koj pub kom kuv tus ntsuj plig
   muaj zog zuj zus tuaj.

  4Au Yawmsaub, ib tsoom vajntxwv
   sawvdaws hauv ntiajteb yuav qhuas koj,
  rau qhov lawv hnov tej lus
   uas tawm hauv koj lub qhov ncauj los.
  5Lawv yuav hu nkauj
   txog Yawmsaub tej haujlwm,
  vim Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   loj heev.

  6Txawm yog Yawmsaub siab kawg nkaus
   los nws tseem xam pom
   cov uas qes kawg,
  txawm yog nws nyob deb
   los nws yeej paub cov neeg khav theeb.
  7Txawm yog kuv taug kev
   hauv nruab nrab tej kev ceeblaj,
   los koj tuav rawv kuv txojsia cia.
  Koj tsa tes hlo tiv thaiv
   kuv tej yeeb ncuab txojkev npau taws.
   Koj txhais tes xis tso kuv dim.
  8Yawmsaub yuav ua raws li
   nws lub siab xav tseg kom tiav rau kuv.
  Au Yawmsaub, koj txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis.
   Thov tsis txhob tso koj tes haujlwm tseg.