81

Vajtswv li hmoov zoo thiab qhov uas cov Yixayee yuam kev

Sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab Kithi. Axas sau.
  1Cia li hu nkauj nrov rau Vajtswv
   uas yog peb lub zog,
  cia li qw zoo siab xyiv fab
   rau Yakhauj tus Vajtswv.
  2Cia li tsa suab hu nkauj ntaus nruas npuaj
   thiab ntaus nkauj nog ncas me
  uas lub suab zoo mloog
   thiab nkauj nog ncas loj.
  3Cia li tshuab raj kub yaj
   rau hnub hli xiab thiab hnub hli nra,
  thiab hnub uas peb
   ua kevcai pam noj pam haus.
  4Rau qhov yog kab ke
   uas cov Yixayee yuav tsum coj,
   yog Yakhauj tus Vajtswv txoj kevcai.
  5Nws muab tej lus no
   ua kab ke rau Yauxej coj
  rau thaum Vajtswv
   mus tawm tsam Iyi tebchaws.

  Kuv hnov ib lub suab
   uas kuv tsis tau txeev paub dua hais tias,
  6“Kuv txo lub nra ntawm lawv xub pwg,
   thiab daws lub tawb ntawm lawv txhais tes.
  7Thaum koj raug txom nyem koj hu
   mas kuv tso koj dim,
  kuv nyob hauv tauv huab
   uas xob nroo teb koj,
   kuv sim koj ntawm dej Melinpa.
  8Kuv haiv neeg 'e, cia li mloog,
   kuv yuav qhuab ntuas nej.
  Cov Yixayee 'e,
   xav kom nej mloog kuv hais.
  9Nej tsis txhob teev luag tej dab
   rau hauv nej nruab nrab,
  thiab tsis txhob pe
   luag lwm haiv neeg tej dab qhuas.
  10Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv
   uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los.
  Cia li rua nej lub qhov ncauj kom loj
   es kuv yuav ntsaws kom nej noj tsau.

  11“Tiamsis kuv haiv neeg tsis mloog kuv lus,
   cov Yixayee tsis txais yuav kuv.
  12Kuv thiaj cia lawv
   ua raws li lawv lub siab tawv
   thiab ua raws li uas lawv xav cia.
  13Kuv xav kom kuv haiv neeg mloog kuv hais,
   xav kom Yixayee taug kuv tej kev.
  14Mas kuv yuav ua rau lawv cov yeeb ncuab
   swb sai sai,
  kuv yuav tsa tes
   tawm tsam lawv cov tshawj chim.
  15Cov neeg uas ntxub Yawmsaub
   yuav pw lua ntawm nws xubntiag,
   lawv yuav raug txim mus ib txhis li.
  16Kuv yuav muab cov mog uas zoo kawg
   rau nej noj
  thiab pub cov zib ntab ntawm tej qab tsuas
   rau nej kom txaus nkaus nej lub siab.”