57

Thov Vajtswv pab dim kev tsim txom

(Nt.Nk. 108:1-5)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab “Tsis txhob ua puam tsuaj.” Yog zaj nkauj Mithap uas Davi sau rau thaum nws khiav Xa‑u rau hauv lub qhov tsua.
  1Au Vajtswv, thov koj khuvleej kuv,
   thov khuvleej kuv,
  rau qhov kuv tus ntsuj plig
   los cawm siav rau hauv koj.
  Kuv los cawm siav
   rau hauv koj phab tis tus duab ntxoov ntxoo
  mus txog thaum tej kev puam tsuaj
   dhau tag lawd.
  2Kuv quaj thov Vajtswv uas Loj Dua Ntais,
   yog tus Vajtswv
   uas ua txhua yam tiav rau kuv.
  3Nws yuav tso kev dim saum ntuj los cawm kuv,
   nws yuav ua rau cov uas tsuj yuam kuv
   raug txaj muag.
  Vajtswv yuav tso nws txojkev hlub ruaj khov
   thiab nws txojkev ncaj uas tso siab tau los.

  4Kuv pw hauv nruab nrab cov tsov ntxhuav
   uas huas qas ntshis noj neeg.
  Lawv tej kaus hniav yog tej hmuv thiab tej xub,
   lawv tus nplaig yog rab ntaj uas ntse.

  5Au Vajtswv, thov cia koj raug txhawb nqa
   siab dhau lub ntuj,
  thov koj lub hwjchim uas ci ntsa iab
   nthuav thoob plaws ntiajteb.

  6Lawv cuab hlua rau kuv txhais kotaw,
   kuv tus ntsuj plig ntshai khoov ntshis.
  Lawv khawb qhov taub cuab kuv kev
   tiamsis lawv rov poob
   rau hauv lub qhov ntawd.
  7Au Vajtswv, kuv lub siab ruaj khov,
   kuv lub siab ruaj khov tiag.
  Kuv yuav hu nkauj,
   kuv lub siab yuav seev suab hu nkauj.
  8Kuv lub siab cia li tsim dheev.
   Nkauj nog ncas loj
   thiab nkauj nog ncas me 'e,
  cia li tsim dheev.
   Kuv yuav tsa kom kaj ntug tsim dheev los.
  9Au tus Tswv, kuv yuav ua koj tsaug
   rau hauv ib tsoom neeg,
  kuv yuav hu nkauj qhuas koj
   rau hauv ib tsoom tebchaws.
  10Koj txojkev hlub uas ruaj khov
   loj kawg mus nto ntuj,
  thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   siab mus txog cov huab.

  11Au Vajtswv, thov cia koj raug txhawb nqa
   siab dhau lub ntuj,
  thov koj lub hwjchim uas ci ntsa iab
   nthuav thoob plaws ntiajteb.