65

Qhuas qhov uas Vajtswv pub nplua mias rau peb

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Au Vajtswv, tsim nyog qhuas koj
   rau hauv Xi‑oo,
   thiab yuav muab tej uas yeem lus rau koj,
  2vim koj yog tus uas mloog tej lus thov.
   Ib tsoom neeg sawvdaws
   yuav tuaj cuag koj
  3vim yog tim lawv lub txim.
  Thaum peb tej kev fav xeeb
   kov yeej peb lawm,
   koj kuj zam txim rau peb.
  4Tus uas koj xaiv thiab coj los nyob ze,
   yog nws nyob hauv koj tej tshav puam.
   kuj kaj siab lug,
  Peb yuav tsau npo tej uas zoo
   hauv koj lub tsev,
   yog koj lub tuam tsev uas dawb huv.

  5Au Vajtswv uas yog peb txojkev dim,
   koj teb peb thiab ua tej haujlwm
   uas txaus ntshai kawg cawm peb.
  Koj yog tus uas thoob lub qab ntuj kawg
   thiab hiavtxwv uas nyob deb kawg vam khom.
  6Koj yog tus uas siv koj lub zog
   tsa tej roob nyob ruaj,
   thiab muab koj lub hwjchim los hnav.
  7Koj tswj dej hiavtxwv lub suab nrov
   thiab tswj tej niag nthwv dej hiavtxwv
   lub suab nrov vig voog,
  thiab tswj ib tsoom neeg tej suab nrov
   ua nqaj ua nqug.
  8Cov uas nyob ntawm ciam ntiajteb
   uas deb kawg
   kuj ntshai koj tej txujci phimhwj.
  Koj ua rau lub chaw uas hnub tawm
   thiab lub chaw uas hnub poob
   qw zoo siab xyiv fab.

  9Koj tuaj saib thiab ywg dej rau lub ntiajteb,
   koj ua rau muaj txhua yam nplua mias.
  Vajtswv tej hav dej muaj dej puv nkaus,
   koj pub muaj qoob loo
   raws li koj twb npaj cia lawd.
  10Koj ywg dej rau tej hniav khais
   ntau nplua mias,
  thiab ua rau tej caj av tiaj tag,
   thiab tso nag los av noo zaw,
  thiab foom koob hmoov
   kom tawg paj txi txiv.
  11Ib xyoos koj foom hmoov
   kom tau qoob ntau nplua mias,
  koj lub tsheb tso tej uas zoo
   poob los ntau kawg.
  12Tej tshav zaub hauv tebchaws
   moj sab qhua kuj mos nyoos,
  tej pov roob muab
   kev zoo siab xyiv fab los hnav,
  13tej nras tiaj muaj tej niag pab tshis
   pab yaj laum nkaus,
  hauv tej ntsaw ha muaj qoob loo zoo puv nkaus,
   tej no qw hu nkauj ua ke xyiv fab kawg.