115

Vajtswv thiab dab mlom

(Nt.Nk. 135:15-20)

  1Au Yawmsaub, cia koj tib leeg lub npe
   tau koob meej,
  tsis yog muab rau peb,
   tsis yog muab rau peb,
  vim koj muaj txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab muaj txojkev ncaj uas tso siab tau.
  2Ua cas ib tsoom tebchaws yuav hais tias,
   “Lawv tus Vajtswv nyob qhovtwg?”

  3Peb tus Vajtswv nyob saum ntuj,
   nws ua txhua yam
   raws li nws lub siab nyiam.
  4Lawv tej dab mlom yog nyiaj thiab kub,
   yog neeg txhais tes ua.
  5Tej dab mlom ntawd
   muaj qhov ncauj los hais tsis tau lus,
   muaj qhov muag los tsis pom kev,
  6muaj qhov ntsej los tsis hnov lus,
   muaj qhov ntswg los tsis hnov ntxhiab,
  7muaj tes los tsis txawj xuas,
   muaj kotaw los mus tsis tau kev,
   thiab tsis txawj ua suab hauv caj pas.
  8Cov uas ua tej dab mlom ntawd
   kuj zoo ib yam li tej dab mlom ntawd,
  thiab cov uas vam khom tej dab mlom ntawd
   kuj zoo ib yam nkaus.

  9Cov Yixayee 'e,
   cia li tso siab rau Yawmsaub.
  Nws yog tus uas pab
   thiab yog daim phiaj hlau thaiv lawv.
  10Aloo caj ces 'e,
   cia li tso siab rau Yawmsaub.
  Nws yog tus uas pab
   thiab yog daim phiaj hlau thaiv lawv.
  11Nej cov uas hwm
   thiab paub ntshai Yawmsaub,
   cia li tso siab rau Yawmsaub.
  Nws yog tus uas pab
   thiab yog daim phiaj hlau thaiv lawv.

  12Yawmsaub nco ntsoov peb,
   nws yuav foom koob hmoov rau peb.
  Nws yuav foom koob hmoov
   rau Yixayee caj ces,
  nws yuav foom koob hmoov
   rau Aloo caj ces.
  13Nws yuav foom koob hmoov rau cov uas
   hwm thiab paub ntshai Yawmsaub,
   tsis hais cov hlob cov yau huvsi.
  14Thov Yawmsaub pub rau nej
   huaj vam coob,
   tsis hais nej thiab nej cov tub ki huvsi.
  15Thov Yawmsaub uas tsim lub ntuj lub teb
   nchuav koob hmoov los rau nej.

  16Lub ntuj yog Yawmsaub li,
   tiamsis lub ntiajteb nws pub
   rau ib tsoom neeg.
  17Cov uas tuag lawm
   tsis txawj qhuas Yawmsaub,
  thiab cov uas nqes mus
   rau qhov chaw ntsiag to kuj ib yam nkaus.
  18Tiamsis peb yuav qhuas Yawmsaub,
   txij nimno mus ib txhis tsis kawg.
   Cia li qhuas Yawmsaub lauj!