58

Thov Vajtswv rau txim rau cov neeg ua phem

Sau rau tus thawj coj hu nkauj raws li lub suab “Tsis txhob ua kom puam tsuaj.” Yog zaj nkauj Mitha uas Davi sau.
  1Nej cov nom tswv,
   nej hais ncaj hais ncees lov?
   Nej tu plaub rau neeg ntiajteb ncaj lov?
  2Tsis yog li ntawd,
   nej lub siab npaj tej tswvyim phem,
  nej txhais tes tseb kev limhiam ntais ntuj
   rau saum ntiajteb.
  3Cov neeg limhiam yuam kev
   txij thaum nruab thiab los lawm,
  txij hnub uas yug lawv los
   yeej ua txhaum yog hais lus dag.
  4Lawv muaj taug yam nkaus li taug nab,
   yam nkaus li nab raj kub sai lag ntseg
   uas ntsaws qhov ntsej,
  5thiaj tsis hnov tus uas yug nab lub suab
  thiab tsis mloog tus uas
   ua khawv koob rau nab.

  6Au Vajtswv, thov tsoo lawv cov hniav kom lov,
   Au Yawmsaub, thov rho
   tsov ntxhuav mos tej los yuaj pov tseg.
  7Thov kom lawv ploj ntais mus yam li dej ntws,
   cia lawv zoo li tej nyom
   uas muab tsuj qhuav tag ntawm txojkev.
  8Thov cia lawv zoo li cov npluag
   uas yaj ua kua nplaum tag,
  thiab zoo li tej menyuam
   uas pob es tsis pom lub hnub.
  9Thov rhuav tshem lawv
   sai dua li lub laujkaub hnov kub
   saum cov nplaim taws liab thiab ntsuab.
  10Cov neeg ncaj ncees yuav zoo siab
   rau thaum pom Vajtswv ua pauj.
  Lawv yuav muab tej neeg phem
   cov ntshav los ntxuav kotaw.
  11Neeg yuav hais tias, “Yeej muaj nqe zog
   rau cov neeg ncaj ncees tiag tiag li lauj,
   yeej muaj Vajtswv uas txiav txim rau ntiajteb.”