17

Thov Vajtswv pab dim kev tsim txom

Davi tej lus thov.
1Au Yawmsaub, thov tig ntsej mloog
   tej uas kuv teev lus ncaj ncees,
   thiab mloog kuv lub suab hu.
  Thov tig ntsej mloog kuv lub qhov ncauj
   lo lus thov uas tsis muaj ib lus dag li.
  2Thov koj tu kom kuv ua tus uas muaj cai,
   thov koj tsa muag ntsia qhov uas ncaj ncees.

  3Yog koj tshuaj saib kuv lub siab
   thiab tuaj saib kuv hmo ntuj,
  yog koj sim kuv lawd koj yuav tsis pom
   ib qho phem nyob hauv kuv li,
   kuv lub qhov ncauj kuj tsis hais ib los txhaum.
  4Tej haujlwm uas neeg ua
   mas vim muaj koj tej lus
   uas tawm hauv koj qhov ncauj los
  kuv thiaj tsis ua raws li
   cov neeg limhiam ntais ntuj ua.
  5Kuv txhais kotaw thiaj li taug nraim koj txojkev,
   kuv txhais kotaw tsis plam li.

  6Au Vajtswv, kuv thov hu koj,
   rau qhov koj yuav teb kuv tej lus thov.
  Thov tig ntsej mloog kuv, mloog kuv tej lus thov.
  7Thov koj ua koj txojkev hlub ruaj khov
   uas phimhwj kawg tshwm los.
  Koj yog tus uas cawm cov neeg uas nrhiav
   chaw cawm siav ntawm lawv tej yeeb ncuab
   rau ntawm koj sab xis.
  8Thov tsom kwm kuv
   yam nkaus li tsom kwm lub ntsiab muag,
   thov nthuav koj li kooj tis roos kuv,
  9kom dim tau cov neeg limhiam
   uas ua kom kuv puam tsuaj
  thiab dim tau kuv tej yeeb ncuab
   uas vij kuv xav tua kuv.
  10Lawv tsis muaj lub siab khuvleej,
   lawv lub qhov ncauj hais lus khav theeb xwb.
  11Lawv taug kuv neev taw,
   nimno lawv vij puag ncig kuv lawm,
   lawv soj kuv xav muab kuv pov rau hauv av.
  12Lawv zoo yam nkaus li tus tsov ntxhuav
   uas xav xav dua nqaij,
  zoo yam nkaus li tus thav tsov ntxhuav
   uas zov kev tos tom.

  13Au Yawmsaub, cia li sawv tsees,
   tawm tsam lawv, muab lawv qhau.
  Thov koj siv koj rab ntaj tso kuv txojsia
   dim ntawm cov neeg limhiam.
  14Au Yawmsaub, thov koj txhais tes cawm kuv
   dim ntawm cov neeg uas lawv li feem
   yog nyob hauv ntiajteb no xwb.
  Thov cia lawv tej plab saws tej uas koj
   tau khaws cia rau lawv lawd kom puv nkaus,
  thov kom lawv tej tub ki tau saws
   ntau tshaj plaws
  thiab tseem tshuav rau
   lawv tej menyuam yaus saws thiab.
  15Kuv tus kheej mas kuv yuav pom
   koj lub ntsej muag vim kuv txojkev ncaj ncees,
  thaum kuv tsim los kuv yuav txaus siab
   rau qhov uas pom koj tus yam ntxwv lawm.