132

Qhuas Vajtswv lub tuam tsev

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Au Yawmsaub, thov saib rau Davi,
   thov nco txog tej kev ceeblaj txom nyem
   huvsi uas nws raug.
  2Nws cog lus twv rau Yawmsaub,
   thiab yeem lus tseg rau Yakhauj tus Vajtswv
   uas muaj hwjchim loj kawg hais tias,
  3“Kuv yuav tsis nkag mus
   rau hauv kuv lub tsev
   lossis nkag rau hauv kuv lub txaj pw.
  4Kuv yuav tsis kheev
   kuv lub qhov muag tsaug zog,
   lossis kuv daim tawv muag qe,
  5mus txog thaum kuv nrhiav tau lub chaw
   rau Yawmsaub nyob,
  yog lub chaw rau Yakhauj tus Vajtswv
   uas muaj hwjchim loj kawg nyob.”

  6Peb twb hnov txog tej no
   hauv lub moos Efatha,
  peb twb ntsib tej no
   ntawm lub moos Ya‑a tej teb.
  7“Cia peb mus rau ntawm
   Yawmsaub lub chaw nyob,
  peb pe hawm rau ntawm
   nws lub rooj tiag taw.
  8Au Yawmsaub, thov sawv tsees
   mus rau ntawm koj lub chaw nyob,
  tsis hais koj thiab lub phij xab
   uas qhia koj lub hwjchim.
  9Thov cia cov pov thawj
   muab txojkev ncaj ncees los hnav,
  thov cia koj cov neeg uas dawb huv
   qw zoo siab xyiv fab.”
  10Vim yog saib rau koj tus qhev Davi,
   thov tsis txhob muab
   tus uas koj hliv roj tsa lawd tso tseg.

  11Yawmsaub cog lus tawv rau Davi,
   yog tej lus uas tsis muab rhuav li hais tias,
  “Kuv yuav tsa ib tug tub uas koj yug
   los nyob saum koj lub zwm txwv.
  12Yog koj cov tub tuav rawv
   kuv tej lus cog tseg
   thiab tej uas kuv qhia lawv,
  mas lawv cov tub kuj yuav tau nyob
   saum koj lub zwm txwv mus ib txhis.”

  13Yawmsaub twb xaiv Xi‑oo lawm,
   nws xav muab ua nws lub chaw nyob,
   thiab hais tias,
  14“No yog kuv lub chaw nyob mus ib txhis,
   kuv yuav nyob ntawm no
   vim kuv twb xav li ntawd lawm.
  15Kuv yuav foom koob hmoov
   ntau nplua mias
   rau lub nroog no tej kev noj haus,
  kuv yuav pub nws cov neeg pluag
   tau noj tsau npo.
  16Kuv yuav muab txojkev cawm dim
   rau nws cov pov thawj hnav,
  nws cov neeg dawb huv
   yuav qw zoo siab xyiv fab.
  17Qhov chaw ntawd kuv yuav pub
   kom muaj ib tug kub tuaj rau Davi,
  kuv twb npaj ib lub teeb
   rau tus uas kuv hliv roj tsa lawm.
  18Kuv yuav muab txojkev txaj muag
   rau nws cov yeeb ncuab hnav,
  tiamsis nws lub mom kub
   yuav ci nplas rau saum nws taubhau.”