19

Vajtswv lub hwjchim thiab nws txoj kevcai

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Lub ntuj qhia Vajtswv tus hwjchim
   ci ntsa iab tshwm los,
  lub qab ntuj qhia kom pom
   tej haujlwm uas nws txhais tes ua.
  2Ib hnub hais lus ntau qhia rau ib hnub paub,
   ib hmos piav qhov uas paub Vajtswv rau ib hmos.
  3Tsis muaj suab nrov, kuj tsis muaj lus hais,
   tsis muaj leejtwg mloog ntuj lub suab,
  4tiamsis lub suab ntuj twb nrov ncha
   mus thoob lub ntiajteb lawm,
   thiab tej lus kuj mus kawg qab ntuj.

  Vajtswv tsa ib lub tsev
   rau lub hnub nyob qhov ntawd,
  5lub hnub tawm tuaj yam li tus nraug vauv
   tawm hauv nws chav tsev los,
  thiab dhia mus taug nws txojkev mus
   zoo siab xyiv fab hlo
   yam li tus hluas uas muaj zog.
  6Lub hnub tawm ib sab qab ntuj kawg
   mus txog rau ib sab qab ntuj kawg,
  tsis muaj ib yam dabtsi yuav nraim tau
   qhov uas lub hnub kub.

  7Yawmsaub txoj kevcai zoo txhua fab,
   txhawb tau tus ntsuj plig,
  Yawmsaub tej lus qhia tso siab tau,
   ua rau tus uas tsis paub tab muaj tswvyim.
  8Yawmsaub txojkev tswjhwm raug cai,
   ua rau lub siab xyiv fab,
  Yawmsaub tej lus nkaw dawb huv,
   ua rau lub qhov muag pom kev tseeb.
  9Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   yog qhov uas zoo tshaj,
   nyob ruaj mus ib txhis.
  Yawmsaub tej kevcai muaj tseeb
   thiab ncaj ncees kawg nkaus.
  10Tej kevcai ntxim ntshaw heev dua li kub,
   heev dua li tej tseem kub ntau,
  qab zib dua zib ntab,
   qab zib dua tej zib ntab uas
   nrog ntawm lub tsev ntab los,
  11thiab yog tej uas qhuab ntuas koj tus qhev.
   Qhov uas tuav rawv tej lus no
   kuj tau yeeb koob loj kawg.

  12Tiamsis leejtwg yuav pom nws txojkev txhaum?
   Thov koj ntxuav kuv tej kev txhaum
   uas kuv tsis paub.
  13Thov koj tswj koj tus qhev
   kom tsis txhob mom sim ua txhaum,
  thov tsis txhob cia txojkev txhaum ntawd
   yuam tau kuv,
  kuv thiaj tsis muaj chaw thuam
   thiab dim txojkev txhaum loj.

  14Au Yawmsaub uas yog kuv txhib zeb
   thiab yog tus uas txhiv kuv,
  thov cia tej lus hauv kuv lub qhov ncauj
   thiab tej kev xav hauv kuv lub siab
   yog tej uas koj pom zoo.