111

Tej lus qhuas Yawmsaub

  1Cia li qhuas Yawmsaub.
   Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug
   kawg kuv lub siab
  rau hauv ib tsoom neeg ncaj ncees
   uas tuaj txoos ua ke.
  2Tej haujlwm uas Yawmsaub ua
   mas loj kawg li,
  txhua tus uas txaus siab rau tej haujlwm ntawd
   yuav kawm thiab xav txog.
  3Yawmsaub tej haujlwm
   mas muaj koob meej
   thiab hwjchim meej mom,
  thiab nws txojkev ncaj ncees
   nyob ruaj khov mus ib txhis.
  4Nws ua kom nco ntsoov
   nws tej haujlwm phimhwj,
   Yawmsaub muaj
   lub siab hlub siab khuvleej.
  5Nws pub zaub mov
   rau cov uas hwm thiab paub ntshai nws,
   nws pheej nco ntsoov nws tej lus cog tseg.
  6Nws twb ua nws lub hwjchim tshwm
   hauv nws tes haujlwm
   rau nws cov neeg pom,
  yog qhov uas nws muab
   lwm haiv neeg li tebchaws los ua lawv tug.
  7Yawmsaub tes haujlwm
   mas ncaj ncees thiab muaj tseeb,
  txhua yam uas nws qhia peb ua
   mas tso siab tau.
  8Tej lus qhia ntawd nyob ruaj khov
   mus ib txhis tsis kawg.
  Tej lus ntawd
   mas nws qhia tseeb thiab qhia ncaj.
  9Nws txhiv nws haiv neeg dim,
   nws hais kom tej lus uas nws cog tseg
   nyob ruaj khov mus ib txhis.
  Nws lub npe mas dawb huv
   thiab txaus ntshai kawg.
  10Qhov uas hwm thiab paub ntshai Yawmsaub
   mas yog lub hauv paus tswvyim.
  Cov uas xyaum raws nraim li ntawd
   yuav nkag siab zoo.
  Nws yuav tau lo lus qhuas
   ib txhis tsis kawg.