71

Ib tug yawg laus tej lus thov

(Nt.Nk. 31:1-4)

  1Au Yawmsaub, kuv los cawm siav rau hauv koj.
   Thov tsis txhob cia kuv raug txaj muag kiag li.
  2Vim koj ncaj ncees,
   thov koj pab thiab cawm kuv.
  Thov tig ntsej mloog kuv
   thiab cawm kuv dim
  3Thov koj ua txhib zeb uas kuv nraim cev,
   yog lub chaw ruaj khov uas cawm kuv dim,
  rau qhov koj yog kuv txhib zeb
   thiab kuv lub chaw ruaj khov.
  4Au kuv tus Vajtswv, thov cawm kuv dim
   hauv cov neeg limhiam txhais tes,
  dim hauv cov neeg tsis ncaj
   thiab neeg nyaum lub xib teg.

  5Au Vajtswv Yawmsaub,
   koj yog kuv lub chaw vam,
  koj yog kuv lub chaw tso siab
   txij thaum yau los.
  6Txij thaum yug kuv los
   kuv yeej vam koj,
  koj yog tus uas coj kuv tawm
   hauv niam lub plab los.
   Kuv yeej qhuas koj tsis tu ncua li.
  7Kuv ua txujci rau neeg coob coob phimhwj,
   tiamsis koj yog kuv lub chaw cawm siav
   uas ruaj khov.
  8Tej lus qhuas koj
   puv nkaus kuv lub qhov ncauj,
  thiab ua rau koj tau koob meej
   ib hnub tsaus ntuj.
  9Thaum kuv laus lawd
   thov tsis txhob muab kuv laim tseg,
  thaum kuv lub zog tag lawm
   thov tsis txhob tso kuv tseg.
  10Kuv cov yeeb ncuab pheej hais txog kuv,
   cov uas tos nrhw txov kuv txojsia
   pheej ntaus tswvyim,
  11thiab hais tias, “Vajtswv tso nws tseg lawm.
   Cia li raws mus ntes nws,
   rau qhov tsis muaj leejtwg yuav pab nws dim.”
  12Au Vajtswv, tsis txhob nyob deb kuv,
  au kuv tus Vajtswv,
   thov maj nroos tuaj pab kuv.
  13Thov cia cov uas tawm tsam kuv
   raug txaj muag thiab raug puam tsuaj.
  Thov cia cov uas nrhiav kev ua phem rau kuv
   raug thuam raug luag poob ntsej muag kawg.

  14Tiamsis kuv yuav muaj siab vam
   mus tsis tu li,
   kuv tseem yuav qhuas koj heev zuj zus.
  15Kuv lub qhov ncauj yuav piav txog
   koj tej haujlwm ncaj ncees,
  yuav hais txog tej haujlwm uas koj cawm kuv dim
   ib hnub tsaus ntuj,
  txawm yog tej haujlwm ntawd ntau kawg
   kuv paub tsis tag kuj xij.
  16Kuv yuav coj Vajtswv Yawmsaub tej haujlwm
   uas muaj hwjchim mus thiab,
  kuv yuav qhuas koj txojkev ncaj ncees
   uas yog koj tib leeg li.
  17Au Vajtswv, koj twb qhia kuv
   txij thaum yau los,
   thiab kuv tseem piav koj tej haujlwm phimhwj.
  18Txawm yog txog thaum kuv laus heev
   plaubhau dawb paug kuj xij,
  au Vajtswv, koj tsis txhob tso kuv tseg,
   mus txog thaum kuv piav koj tus hwjchim
   rau txhua tiam uas yuav los,
  thiab piav koj lub zog
   rau tej uas tseem yuav yug los.
  19Au Vajtswv, koj txojkev ncaj ncees
   mus txog saum ntuj uas siab kawg.
  Au Vajtswv, koj yog tus uas ua tej haujlwm loj,
   leejtwg yuav zoo cuag li koj?
  20Koj yog tus uas ua rau kuv ntsib
   kev ceeblaj txom nyem ntau heev,
  mas koj yuav ua rau kuv rov muaj zog,
   thiab yuav coj kuv tawm lub qhov tob tob
   hauv ntiajteb rov los.
  21Koj yuav pub koob meej tsav rau kuv,
   thiab rov nplij kuv.

  22Au kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncas loj
   qhuas koj txojkev ncaj uas tso siab tau.
  Au Yixayee tus Tswv uas Dawb Huv,
   kuv yuav ntaus nkauj nog ncas me
   hu nkauj qhuas koj.
  23Kuv daim tawv ncauj yuav qw xyiv fab hlo
   rau thaum kuv hu nkauj qhuas koj.
  Kuv tus ntsuj plig uas koj cawm dim
   yuav hu thiab.
  24Kuv tus nplaig yuav hais txog koj txojkev pab
   uas ncaj ncees tas hnub tas hmo,
  rau qhov cov uas nrhiav kev ua phem rau kuv
   raug txaj muag thiab poob ntsej muag lawm.